Resultatrapport 2012

År 2012 var ett tillfredsställande år för Andersson Company koncernen. Alla verksamheter bidrog till ett gott resultat. Koncernens omsättning blev 342 161 tkr . Resultatet före skatt blev 36 333 tkr.

Resultat från jämförbara löpande verksamheter blev bättre än föregående år. Bolagets fastigheter ökade i värde under året med 39 500 tkr. Enligt extern bedömning var övervärdet på fastigheterna vid årsskiftet 263 400 tkr.

Fördelat på verksamheter blev resultatet 2012 för fastighetsrörelsen 32 017 tkr, moderbolagets resultat från finansiell verksamhet blev 3 388 tkr, byggnadsrörelsens resultat blev 1 577 tkr och hotellrörelsens resultat blev 549 tkr.

Byggnadsrörelsens personella resurser har minskats inför förväntad nedgång i nyproduktion, framförallt utanför Storstockholmsområdet.

Inför 2013 förväntas fastighetsförvaltning inklusive fastighetsutveckling fortsätta att utvecklas positivt med investeringar om ca 200 mkr. Nuvarande ansvarig för hotell Arkad går i pension och en ny hotellchef är anställd. Nedan redovisas koncernens utveckling de senaste 5 åren.

Andersson Companykoncernen, finansiell sammanfattning (år 2008-2012)

Omsättning, genomsnitt 350 mkr/år
Vinst före skatt, genomsnitt 37 mkr/år (10,7 %)
Vinst före skatt inkl. värdestegring fastigheter 47 mkr/år
Egna kapital ökning 32 mkr/år
Ränta på eget kapital, genomsnitt 17,3 % /år
Eget kapital 2012 289 mkr
Eget kapital, justerat 2012 564 mkr
Soliditet, synligt 2012 42,8 %
Soliditet inkl. övervärde fastigheter 2012 59,3 %
Belåningsgrad fastigheter/ marknadsvärde 39,1 %

gunnar Stockholm 28/3-2013
Gunnar Andersson, koncernchef