Resultatrapport 2016 koncernen

Andersson Company renodlar och genererar rekordresultat.

2016 har varit ett lyckosamt och händelserikt 30-års jubileum för Andersson Company.

Den största händelsen är ägarförändringen i byggbolaget där vi gått från 100% till 25% ägande. De resterande 75% har övertagits av Almö Lindö 1:75 AB. Almö Lindö 1:75 AB är helägt av byggbolagets VD Roger Andersson. Ägarförändringen gjordes för att trygga byggbolagets framtid som ett ägarlett familjebolag. Detta innebär att Andersson Company koncernen numera är fokuserad till att verka inom fastighetsbranschen med både förvaltning och utveckling.

Den 1 oktober var tidpunkten då Andersson Company firade sitt 30-års jubileum på Nalen tillsammans med anställda, kunder och leverantörer, varav många har varit med under hela resan.

Hotell Arkads verksamhet har utvecklats positivt under året med en omsättningsökning på 15%. Ökning beror till lika delar på ett högre antal hotellnätter som på en prisökning, beläggning var 59% under året. Under året har fyra dubbelrum renoverats med mycket gott resultat och renovering av ytterligare rum kommer fortsätta under 2017. Även konferensavdelningen har uppdaterats och är uppskattad av våra gäster.

Fastighetsrörelsen har fortsatt präglats av renodlingen i två grenar: utveckling respektive förvaltning. Även om det mest handlar om en organisatorisk ändring så har det bidragit till en ökad tydlighet för hur vår organisation är uppbyggd, både internt och externt. Det underlättar också en differentierad målstyrning av respektive gren.

Förvaltningsgrenen har under året avyttrat 3 st fastigheter i Västerås. Dessa fastigheter hade låga driftnetton samtidigt som marknadsläget för försäljning var mycket gott. Vidare har i Stockholm ett antal bostadsrätter sålts under året . Det övriga förvaltningsbeståendet rullar på med goda driftnetton. Fastigheten Bonden Mindre 14 på Södermalm i Stockholm har fått fasaden omputsad och fönsterna renoverade under sommar och höst. Äldreboendet Vällingbygården AB har flyttat in i fastigheten Orderkopian 2 i Vällingby och därmed är Orderkopian 2 i princip fullt uthyrt. I slutet av året förbereddes en fullständig fission av Andersson Company Fastighets AB så att fastigheterna Bonden Mindre 14 och Dragarbrunn 7:6 skulle hamna i var sina aktiebolag (Minifarmer AB och Pullerwell AB) under förvaltningsgrenen. Denna fission verkställdes i mitten av februari 2017 vilket färdigställde omstruktureringen av koncernen.

Utvecklingsgrenen har under året avslutat det egna brf-projektet Rådhusbron i Eskilstuna. Inflyttning för de nöjda köparna skedde i juni. Samarbetet med ALM Equity fördjupas fortsatt och vi har gått in i följande ALM-projekt under året: Kista Square Garden (40%), Telegrafberget (9%) och SNB Mälarterassen (25%). Sedan tidigare är vi delägare i 8 olika projekt tillsammans med ALM Equity.

Externa fastighetsvärderingar visar på övervärden på 663 Mkr och en belåningsgrad på 38%.

Ekonomiskt har 2016 varit mycket bra med ett rekordstort resultat på 104 Mkr varav hälften beror på försäljningar av förvaltningsfastigheter. Omsättningen har minskat rejält till följd av att byggbolaget inte längre räknas med i koncernen.

Inledningen på 2017 har präglats av osäkerhet efter USA-valet och av oro för lagändringar för fastighetsbranschen. Det låga ränteläget gör dock att fastighetsbranschen är fortsatt het och de befarade lagändringarna verkar dröja till åtminstone 2018. Sammantaget med våra pågående utvecklingsprojekt gör detta att 2017 bör bli minst lika bra som 2016 resultatmässigt sett.

Stockholm juni 2017
Jan Andersson

Jan Andersson Koncernchef

Jan Andersson
Koncernchef

Koncernen 2016  2015
Nettoomsättning 158 226 564 873
Rörelseresultat 39 454 69 960
Resultat efter finansiella poster 104 244 57 863
Eget kapital 420 361 417 877
Eget kapital (justerat) 1 083 588 1 018 718
Balansomslutning 1 163 065  1 169 505
Soliditet % 36 36
Soliditet på justerat kapital % 59 58
Belåningsgrad % 38 42
Vinstmarginal % 25 12
Avkastning eget kapital % 24 12

Alla belopp är i tusentals kr