Halvårsrapport 2014

1 januari – 30 juni 2014

Rapporten omfattar koncernen som består av moderbolaget inklusive helägda dotterbolagen Andersson Company Fastighets AB, Andersson Company Byggnads AB, Hotell Arkad och flera samägda bolag med de andelar som ägandet omfattar.

Moderbolaget ansvarar för samordning av verksamheterna i dotterbolagen samt ekonomisk förvaltning. 

Verksamheten

Första halvåret 2014 har präglats av en positiv utveckling för fastighetsbranschen, vilket medfört en ökad marknad också för byggbranschen. Framförallt gäller det ökad bostadsbyggande i storstäder i Mälardalen.

Vårt samarbete med ALM Equity har fördjupats ytterligare under perioden. Tre samägda projekt har påbörjats.

Byggbolagets omsättning väntas öka med början under andra halvåret 2014. Företaget har gjort flera rekryteringar av erfarna medarbetare för att möta den ökade efterfrågan.

Ekonomi

Resultatet efter finansiella kostnader har förbättrats, marginalen blev 17,4 %. Fastighetsrörelsen inklusive fastighetsutvecklingsprojekt svarar för merparten av resultatförbättringen men även byggbolaget visar positiv utveckling. 

Likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 103 Mkr.

Det egna kapitalet har under första halvåret ökat med 16 Mkr till totalt 340 Mkr.

Justerat eget kapital uppgick till 843 Mkr.

Det synliga soliditeten uppgick till 40,7 % och justerad soliditet (hänsyn tagit till övervärde i fastigheter) uppgick till 64,5 %.

Belåningsgrad i fastighetsbolaget uppgick till 39 % av marknadsvärdet.

 

gunnar Stockholm, september 2014
Gunnar Andersson, Koncernchef