Resultatrapport 2013

Glädjande värdetillväxt om 325 mkr.

Året 2013 blev till ett bra år för koncernen. Värdetillväxten blev 325 mkr, medräknat övervärde i fastighetsbeståndet.  Marknadsvärdering av fastigheterna har utförts av DTZ i februari 2014. Fastighetsvärdet överstiger 1 miljard kronor den 31/12-13. Vi fortsätter vår satsning på nya spännande objekt.

Koncernens omsättning minskade beroende på lägre omsättning i byggföretaget. Årets omsättning uppgick till 229 274 tkr, resultatet blev tillfredsställande 33 371 tkr, vinstmarginalen blev 14,6 %. Samtliga rörelsedrivande bolag har bidragit positivt till koncernens resultat.

Investeringar i helägda förvaltningsfastigheter blev 115 mkr, tillkommer investeringar i projekt samägda med ALM Equity AB.  Samarbetet med ALM Equity har utökats, fördjupats och fungerat mycket bra. Tre större samägda objekt har påbörjats.

Kv Fältskären, ett centralt kvarter i Enköping om ca 11 000 kvm uthyrbar yta, bostäder och butiker. Byggstart planerad till senhösten 2014.

Kv Galgvreten, Enköping, ca 7 000 kvm uthyrbar yta, bostäder, huvudsakligen mindre lägenheter. Tre etapper, den första etappen har inflyttning våren 2015.

Kv Kvarnen, Uppsala, intill Vaksala torg. Om- och tillbyggnad av totalt 30 000 kvm uthyrbar yta varav ca 10 000 kvm lokaler. Projektet påbörjas under maj 2014 och pågår i etapper under flera år.

Finansiell sammanfattning 2013

Omsättning 229,3 mkr
Resultat före skatt   33,7 mkr
Eget kapital 324,3 mkr
Justerat eget kapital 888,3 mkr
Likvida medel 105,9 mkr
Vinstmarginal 14,6 %
Soliditet 39,7 %
Soliditet inkl. övervärde av fastigheter 64,3 %
Belåningsgrad/marknadsvärde 41,0 %

 

gunnar Stockholm april 2014
Gunnar Andersson, Koncernchef