Resultatrapport 2014

Starkt bokslut – fortsatt expansion

Andersson Company är en koncern med helägda bolag i fastighets-, bygg- och hotellbranschen. Dotterbolag är Andersson Company Byggnads AB, Andersson Company Fastighets AB med dotterbolag samt Hotell Arkad AB.

Utveckling och resultat för 2014 ger en ljus bild av framtiden för koncernen.

Omsättning och resultat fördubblades. Vinstmarginalen blev 17 %. Fastighetskoncernens omsättning flerfaldigades med vinstmarginal om 32 %. Ökningen beror huvudsakligen på större transaktioner med Brf-lägenheter och fastigheter.

Byggbolaget var framgångsrikt med 25 % högre omsättning och med 4 % i vinstmarginal. Orderstocken vid årsskiftet uppgick till 1 180 Mkr. I början av 2015 tillkom order på ca 500 Mkr.

Hotellbolaget påbörjade en nysatsning med uppgradering av hotellet och anställning av ny hotellchef.

Det justerade egna kapitalet i koncernen uppgick vid årsskiftet till över en miljard kronor och på justerat kapital av soliditet 64 %. Avkastning på eget kapital var 16 %. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 109 Mkr exklusive outnyttjad checkräkningskredit.

Samarbetet med ALM Equity AB utvecklades ytterligare under året. Flera större fastighetsaffärer genomfördes, vilka innehåller såväl fastighetsutveckling som förvaltning.

Tillsammans med ALM startades under senhösten konsultbolaget 2xA Projektpartner som ska bistå respektive bolag i utveckling av bostadsprojekt, framförallt i konceptskedet och under byggprocessen.

I december flyttade vi till nya kontorslokaler i DN-skrapan där vi disponerar hela 14:e våningen.

Finansiell sammanfattning 2014

År 2014 2013 2012 2011 2010
Omsättning tkr 437 600 229 274 342 161 334 764 265 300
Resultat efter finansiella poster tkr 61 476 28 601 36 333 66 670 18 060
Eget kapital, justerat tkr 1 059 105 888 476 563 437 492 083 431 518
Balansomslutning tkr 951 727 812 894 675 610 685 001 503 463
Soliditet på justerat kapital % 64 64 59 54 57
Belåningsgrad % 33 39 39 43 33
Vinstmarginal % 17 15 12 22 8
Avkastning på eget kapital % 16  8 13 26 7
Likvida medel tkr 109 192 105 964 54 202 127 442 65 283
gunnar Stockholm april 2015
Gunnar Andersson, Koncernchef