Halvårsrapport

1 januari – 30 juni 2013

 

Tkr 2013 2012
jan – juni jan – juni
Nettoomsättning 113 116 199 639
Rörelseresultat 10 564 -10 015
Periodens resultat 7 138 2 154

Kommentar från koncernchef Gunnar Andersson

Byggverksamheten har ännu inte återhämtat sig, detta har påverkat omsättningen i byggnadsrörelsen.

Verksamheten

Fastighetsrörelsen utvecklas enligt plan. Ombyggnader för ca 100 Mkr pågår.
Finansiell verksamhet utvecklas positivt med bland annat lägre räntor.
Orderingången har förbättrats under våren varför omsättningen och resultat förväntas förbättras under resterande del av året.
Koncernen utvecklas väl framför allt genom vår större satsning på fastighetsutvecklingsprojekt.

Ekonomi

Balansomslutningen har ökat sedan årsskiftet på grund av ombyggnad av Orderkopian.
Skuldsidan har ökat med 40 Mkr på grund av lån för Orderkopian.

Det egna kapitalet har ökat med ca 10 Mkr från årsskiftet.
Soliditeten är på samma nivå som vid årsskiftet 43 %.

Kommande händelser i koncernen

Inflyttning i Orderkopian (f.d. Vällingby läkarhus) kommer att ske i etapper, med början under hösten. Uthyrbar yta ökar med ca 8000 m².

Ombyggnad av Kvarnengallerian, Uppsala, till en modern stadsdelsgalleria har påbörjats. Nytt koncept lanseras med inriktning på närservice. Ombyggnaden sker i etapper och beräknas klar under början av 2014.

Ett större bostadsprojekt i Enköping samägt med ALM Equity påbörjas under hösten.