Delårsrapport 2014

1 januari – 30 september 2014

Rapporten omfattar koncernen som består av moderbolaget inklusive helägda dotterbolagen Andersson Company Fastighets AB, Andersson Company Byggnads AB, Hotell Arkad och flera samägda bolag med de andelar som ägandet omfattar.

Moderbolaget ansvarar för samordning av verksamheterna i dotterbolagen samt ekonomisk förvaltning. 

Verksamheten

Året har präglats av en positiv utveckling för fastighetsbranschen och även för byggbranschen. En viss oro har spridit sig den senaste tiden på grund av risker för ökade finansiella störningar, som kan komma att påverka investeringar i framförallt orter med svagare tillväxt.

Koncernens verksamhet har under Q3 varit fortsatt positivt. Byggbolagets aktiviteter har ökat. Orderstocken den 30 september uppgick till 1 159 Mkr.

I fastigheten som förvärvades under kvartalet, Kranen 19 i Sundbyberg, pågår konceptstudier av lägenhetslösningar. Säljstarten är beräknad till november 2014.

Ekonomi

Resultatet efter finansiella kostnader blev tillfredsställande med en marginal på 16,4%. Alla verksamheter bidrar till koncernens positiva resultat. Dock har Hotell Arkad och handel med börsnoterade aktier backat under perioden.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 85,8 Mkr.

Synligt eget kapital var oförändrat från Q2 och uppgick till 340 Mkr.

Justerat eget kapital uppgick till 843 Mkr.

 

Resultatsammanställning

Tkr 2014 2014 2013
jan – sept jan – jun helår
Nettoomsättning 187 837 124 737 229 274
Rörelseresultat 22 091 14 221 40 027
Periodens resultat efter finansiella poster 30 780 21 718 33 3371

gunnar Stockholm 31 oktober 2014
Gunnar Andersson, Koncernchef